Buku ajar ini diselesaikan dengan tujuan sebagai bahan kuliah dalam bidang linguistik yang menngkhususkan pada pengkajian bunyi bahasa. Istilah fonetik digunakan sebagai nama mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa PBSID semester II dan istilah bidang ilmu bunyi bahasa.

Recent Submissions